Sorsele

Jätteavverkningar i skogen kritiseras

1:40 min

Skogsstyrelsen ogillar hur Sveaskog avverkar jättestora skogsområden i Sorsele. 

Skogsstyrelsen ogillar hur Sveaskog avverkar jättestora skogsområden i Sorsele. Lokala representanter för myndigheten ifrågasätter om man ska avverka så mycket gammal skog på en gång.

Det är stora sammanhängande områden av äldre skog på upp mot 2 kvadratkilometer som gränsar till i övrigt avverkade områden så det är mycket ungskogar, säger Kristina Nilsson biträdande distriktschef på Skogsstyrelsen i Södra Lappland. Så stora hyggen är mycket ovanliga idag.

De stora hyggen som avverkades på 70-talet ledde till att skogbolagen blev utpeklade som miljöbovar. På 90-talet ändrades lagen så att miljön blev lika viktig som produktionen i skogen. Nu är jättehyggena tillbaka på tre berg, Sorvatliden samt Norra- och Södra Sergberget en mil väster om Sorsele. Att nära 600 hektar blir kalmark i ett område där gamla hyggen och ungskog redan breder ut sig är grunden till oron hos Skogsstyrelsens personal lokalt i Södra Lappland.

Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, håller inte med om jämförelsen med jättehyggena på 60- och 70-talen. Jag har själv besökt Sorvatliden, säger Herman Sundqvist och man får inte intryck av jättehyggen och att det saknas äldre skog. Den generella miljöhänsynen i dagens skogsbruk i form av kantzoner, hänsynsytor och trädgrupper innebär att vi lämnar 9 % av skogen orörd och i Sorsele är det ännu mer, betonar Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen centralt har bedömt att avverkningarna inte strider mot Skogsvårdslagen men Kristna Nilsson som är den tjänsteman myndigheten har på plats i Sorsele tycker att det är på gränsen så det borde ha prövats av en domstol. Hyggesstorleken ska anpassas till natur- och kulturmiljön, säger lagen. Man borde diskuterat om det gör det, säger Kristina Nilsson. Det hon kunnat påverka när hon pratat med Sveaskog är några mindre justeringar men hon känner ändå en oro om att miljöhänsynen inte räcker.