Nordendorph döms på två av fyra åtalspunkter

Den förra socialdemokratiska kommunpolitikern Helene Hagström-Nordendorph döms av tingsrätten i Uddevalla på två av fyra åtalsunkter. De handlar om urkundsförfalskning och bedrägeri mot försäkringskassan.

Här följer tingsrättens pressmeddelande i sin helhet:

”Tingsrätten har denna dag meddelat dom mot den dåvarande socialdemokratiska kommunalpolitikern och därjämte kontoristen vid SSU-kretsen i Uddevalla, Helen Hagström Nordendorph, som stått åtalad för urkundsförfalskning (påstående om att ha skrivit andras namnteckningar på lönerekvisitioner avseende hennes egen kontoristtjänst), undertryckande av urkund (påstående om att ha förstört eller undanskaffat SSU-kretsens bokföringshandlingar för åren 1998-2002), bedrägeri (påstående om att ha lurat Uddevalla kommun att betala ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid politikeruppdrag fastän hon samtidigt uppburit full lön från sin kontoristtjänst vid SSU-kretsen i Uddevalla) och bedrägeri (påstående om att ha lurat försäkringskassan att betala sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning i en omfattning hon inte haft rätt till med hänsyn till hennes inkomster från sitt politiska yrkesliv och från kontoristtjänsten).

Helen Hagström Nordendorph har dömts för urkundsförfalskning och för bedrägeri mot försäkringskassan till villkorlig dom jämte 80 dagsböter á 130 kr.

Åtalet för undertryckande av urkund har ogillats eftersom det inte är styrkt att det är just Helen Hagström Nordendorph som undanskaffat eller förstört SSU-kretsens bokföring.

Åtalet för bedrägeri mot Uddevalla kommun har, trots att Helen Hagström Nordendorph haft för avsikt att felaktigt dubbelkompensera sig, ogillats med hänsyn till dels att Uddevalla kommun vid denna tid inte utövat någon som helst kontroll, över att politiker med annan anställning verkligen gjort löneavdrag eller liknande från den andra inkomsten, innan kommunen betalat ut ersättning för förlorad arbetsförtjänst, dels att kommunen genom sitt  regelsystem otydliggör begreppet förlorad arbetsförtjänst. Dessa omständigheter har fått till följd att Uddevalla kommun inte kan anses ha vilseletts att betala ut ersättningarna i den mening detta rekvisit har i straffstadgandet om bedrägeri.

Påföljdsvalet har vägt mellan villkorlig dom i förening med samhällstjänst och villkorlig dom jämte dagsböter men till förmån för den lindrigare påföljden har, trots Helen Hagström Nordendorphs inflytelserika ställning, beaktats dels att SSU:s revisorer inte styrt upp henne genom att anmärka på frånvaron av löneavdrag eller komputtag i hennes lönespecifikationer avseende SSU-tjänsten, dels att moderpartiets ledning inte reagerat mot att hon, genom sin samtidiga anställning i SSU-kretsen, kommit att verka i en anmärkningsvärd organisatorisk struktur.

Uddevalla kommuns skadeståndstalan uppgående till 58 511 kr har lämnats utan bifall  eftersom Uddevalla kommun inte vilseletts enligt ovan och eftersom inte kommunen, för vilken Helen Hagström Nordendorph faktiskt utfört arbete, men mycket väl SSU-kretsen i Uddevalla, från vilken hon samtidigt uppburit lön utan att arbeta, kan vara skadelidande.

Helen Hagström Nordendorph har förpliktats att till staten återbetala 25 000 kr av den totala försvararkostnaden om 504 000 kr.”