Hittar nya fornlämningar med laserskanner

2:04 min

Nu behöver man inte bara använda fötterna för att hitta fornlämningar. Lantmäteriets laserskanning av landet ger nya möjligheter att kartlägga lämningar och redan har det upptäcks nya fynd.

Riksantikvarieämbetet utvärderar om de ska utnyttja metoden för att få en bättre kartläggning av fornlämningarna i hela Sverige.

Rikard Sohlenius är antikvarie på Riksantikvarieämbetet.

– Förutsättningarna för den historiska förståelsen av landskapet förbättras i och med att man får fram en tredimensionell bild av hur landet är uppbyggt. Det ger en bakgrund när man ska gå ut och titta efter fornlämningar som är väldigt viktig, säger han.

Den nya tekniken att analysera laserdata ger bättre möjligheter att kartlägga fornlämningarna i Sverige. Dagens kartor bygger i hög grad på äldre inventeringar som är gjorda till fots och i dagsläget är bland annat skogslandskapen samt norra Norrlands inland inte så noga kartlagda.

I försök med den nya metoden inom mindre områden har man kunnat upptäcka fyra gånger så många fornlämningar än de som varit kända sedan innan.

Rikard Sohlenius säger att man bland annat kan upptäcka gamla fångstgropar som använts vid jakt och gruvhål.

– Man kan ju tro att alla gruvhål är upptäckta, men det är de inte, det hittas ständigt nya gruvhål. En annan sak som går att se är gravhögar, men även förhistoriska vägar och forntida åkrar. Ibland kan det vara väldigt snårigt och buskigt när man är ute och inventerar så det kan vara svårt att säga var fornlämningen börjar och slutar. Men i och med att man med laserdatan skalar bort all växtlighet framträder fornlämningen tydligare och då blir det också lättare att avgränsa den.

Nya kartor med fler registrerade fornlämningar och med mer exakta uppgifter för sådana som är kända sedan tidigare kan bland annat vara användbara för länsstyrelserna när de beslutar om dragningen av nya vägar och eventuellt måste be arkeologer undersöka vissa områden innan man kan börja bygga där.

Också skogsindustrin kan ha stor nytta av den nya tekniken. Enligt en undersökning blir nästan hälften av alla fornlämningar i områden där det görs skogsarbeten skadade eller negativt påverkade, till exempel vid avverkningar och markberedningar.

Göran Lundh, som är kulturmiljöspecialist på Skogsstyrelsen, tror att skogsindustrin genom den nya digitala tekniken kan minska sina skador på fornlämningar.

– Kan man få ut de här kartorna i maskinerna då kan maskinerna också reagera på att de finns och avger en signal när man närmar sig ett skyddsområde där det finns en fornlämning så att det piper till i maskinen. Då vet föraren att nu är jag i närheten, säger Göran Lundh.