Hård kritik mot mildrade bullerkrav

1:35 min

Regeringen ska ta ställning till ett förslag från förra regeringen om att mildra bullergränserna för nybyggda hus i närheten av Bromma flygplats. Men förslaget sågas i ett skarpt remissvar av forskare på Karolinska Institutet.

– Det går tvärs emot all vetenskap, flygbuller är farligare än man tidigare trott, säger Charlotta Eriksson, forskare på Centrum för Arbets- och miljömedicin.

– Vi vet mycket mer idag om effekterna av flygbuller, än  man visste för tio-femton år sedan när de hr riktvärdena sattes, säger hon.

Det behöver bli enklare att bygga bostäder, men ett stort hinder är de bullerregler som gäller inomhus för nybyggda hus. Den förra borgerliga regeringen föreslog därför i fjol bland annat att de riktvärden för maximalt flygbuller i samband med starter och landningar som normalt gäller för flygplatser, inte längre skulle gälla för Bromma.

Om förslaget blir verklighet skulle det medföra att nya bostäder skulle kunna byggas betydligt närmare och på mer bullerexponerade platser under bullermattan från Bromma än vid någon annan svensk flygplats. 

Bromma flygplats skulle på så sätt bli helt unik i landet i bullerhänseende, och det vore att ta på  sig ett mycket stort ansvar menar forskarna Centrum för Arbets- och Miljömedicin, CAMM, på Karolinska Institutet.

Den nuvarande regeringen kommer inom kort fatta beslut om förslaget - och nu vill forskarna på Centrum för miljömedicin varna för vad som kan hända om förslaget blir verklighet.

– Många barn och ungdomar i dagis och skolor runt Bromma utsätts varje dag för kraftigt flygbuller, och effekter kan bli långvariga och allvarliga, säger forskaren Charlotta Eriksson.

– Vi har ungefär 8000 barn går i skolor och förskolor under bullermattan, och det påverkar både tal, koncentration och inlärning, visar alltmer omfattande vetenskapliga rön. På sikt kan det naturligtvis ha stor betydelse för dessa barns och ungdomars skolgång, säger Charlotta Eriksson till P4 Radio Stockholm.