Små förskolebarn i kläm och skolbetyg orättvisa

I Göteborgs Stads senaste kvalitetsredovisning pekas känsliga områden ut. Det handlar bland annat om orättvisa betyg i skolan och att 1-3-åringar riskerar att komma i kläm i allt större förskolegrupper.

En utredning om vad maxtaxan betytt för barn och personal i Göteborgs förskolor blev nyligen klar. Den säger att barngrupperna har blivit större, vistelsetiderna längre och arbetsmiljön tuffare för personalen, eftersom förskolan inte byggts ut i takt med att fler barn fått plats.

I en årlig kvalitetsredovisning säger nu ansvariga tjänstemän att situationen särskilt för barn mellan 1 och 3 år måste förbättras, eftersom det finns tecken på att de nu kommer i kläm. Personalsituationen är också enligt tjänstemännen besvärlig, särskilt svår i de nordöstra stadsdelarna, där bara 40 % av de anställda är utbildade förskollärare. Det behövs nu en snabb rekrytering av förskollärare och i höst ska även barnskötare vidareutbildas till förskollärare.

I skolan måste betygen bli mer rättvisa. Forskare menar att betygssystemet svajar och att det behövs krafttag för att få bort orättvisor mellan olika skolor. I Göteborg visar statistiken att andelen MVG-betyg stadigt ökar. Ansvariga tjänstemän anser vidare att intresset för naturvetenskap, teknik och matte måste stimuleras mer, liksom att samverkan med näringsliv och omvärld måste bli bättre.
Kvalitetsenkäter visar för övrigt att elever i fristående skolor är mer nöjda än elever i kommunala, framför allt när det gäller möjligheten att få vara med och bestämma. Kvalitetsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen på onsdag.

FAKTA UR RAPPORTEN:

  • På gymnasiet är en tredjedel av eleverna mycket missnöjda med arbetsron på lektionerna.
  • Kommunala skolor är som regel mycket större än fristående. Skillnaden mellan gymnasierna är särskilt stor. I snitt går 907 elever på ett kommunalt gymnasium och bara 160 på ett fristående.
  • I stora skolor är personalen mindre nöjd än i dem där det finns högst 40 anställda.
  • Gamla kommunala skolbyggnader håller inte för dagens krav. Enligt ansvariga tjänstemän blir elever och lärare fastlåsta vid ett föråldrat arbetssätt.
  • Vart sjätte barn i Göteborg går i enskild förskola (16,5%) eller fristående grundskola (15%). Var fjärde gymnasieelev går i ett fristående gymnasium (24%).
  • I särskolan behöver föräldrarna enligt tjänstemännen bli mer delaktiga. Eftersom dessutom personalomsättningen är stor i särskolan drabbas kontinuiteten för eleverna.