Revisorskritik till Bengtsfors

Bengtsfors ledande politiker får kritik av kommunens egna revisorer. Det framgår av en rapport som SR Väst har läst.
"Vi är medvetna om Bengtsfors kommuns särskilda situation och att problemen i näringslivet och de svårigheter det innebär när det gäller att styra kommunen." Revisorerna inleder försiktigt och förstående, men riktar sedan ganska skarp kritik mot den ekonomiska skötseln i kommunen. Revisorerna talar om brister i kommunens budgetprocess, om brister i den interna kontrollen och om dålig uppföljning av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen väntas ha rollen som ordningsvakt och ge hjälp och stöd åt de kommunala bolagen och nämnderna så att de kan efterleva kommunfullmäktiges beslut. Men kommunstyrelsen har själv en kraftig avvikelse från budgeten, konstaterar revisorerna. Den kommunala verksamheten drog över sin budget med fem miljoner kronor förra året och de kommunala bolagen med lika mycket. "Vi ser med oro på framtiden och kommunens förmåga att klara kommunallagens balanskrav och en god ekonomiskt hushållning", skriver revisorerna - men föreslår ändå att kommunstyrelsen och de olika facknämnderna skall beviljas ansvarsfrihet.