Revisorskritik i Sala trots att kommunen klarat budgeten

Trots att Sala kommun klarade sin budget i fjol, menar revisorerna att det finns många hot mot ekonomin under de kommande åren.

Minskade skatteintäkter, för dåligt underhåll av de kommunala fastigheterna och ökade socialbidragskostnader är saker som revisorerna tror skulle kunna orsaka framtida underskott.

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för Sala kommuns politiker eftersom bokslutet blev vida mycket bättre än prognoserna under året, drygt nio miljoner plus. Men det finns en hel del som revisorerna har att anmärka på.

Bland annat konstaterar man att trots påpekanden under flera år svarar inte kommunens årsredovisning mot kraven i redovisningslagen. Här saknas en redovisning av hur eller om man nått uppsatta mål, här finns ingen kvalitetsredovisning eller hur den framtida utvecklingen ter sig och inte heller finns det någon miljöredovisning.

Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta en förvaltningsberättelse som ger en bild av hur verksamheten fungerat och hur ekonomin skötts. Det går inte att hänvisa till dom olika nämndernas berättelser, skriver revisorerna i sin rapport.

Revisorerna vill också se en bättre styrning från kommunledningen för att klara dom kommande hotbilderna i form aven växande pensionsskuld, en ökning av LSS-fallen och försörjningsstöden. Dom kommunala fasigheterna har ett växande underhållsbehov och skatteintäkterna har varit svajiga på grund av minskad befolkning.

En öppnare och mer konstruktiv relation mellan nämnderna och kommunledningen efterlyses. Det, menar revisorerna, skulle skapa en god insikt i och en väl utvecklad strategi för en god ekonomisk hushållning. Detta skulle dessutom innebära att dom prognoser som fortlöpande lämnas under verksamhetsåret skulle kunna vara möjliga att lita på.