Så säger lagen om adoption

Sambopar tillåts inte enligt svensk lag adoptera barn gemensamt. Det krävs att man är gift för att båda ska kunna stå som föräldrar. Skulle den ena parten ändå adoptera den andres biologiska barn så släcks dennes föräldraskap ut rent juridiskt.

En statlig utredning som blev klar år 2009 föreslog en ändring i lagen så att även sambopar kan adoptera gemensamt, men den utredningen ledde aldrig till någon lagändring.

Adoption i Sverige innebär att den som adopteras ska anses som barn till den eller dem som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt. Adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptivföräldrarna och deras släktingar.  I Sverige beslutas en adoption av tingsrätten efter ansökan. Domstolen prövar om den tilltänkta adoptionen är lämplig. (Källa: Domstolsverket.se)

Så här säger Föräldrabalkens 4:e kapitel om adoption

4 § Andra än makar må ej gemensamt antaga adoptivbarn. Lag (1970:840). Med makar avses även registrerade partner. Personer i ett samboförhållande får inte adoptera tillsammans.

8 § Vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan författning som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse skall adoptivbarn anses som adoptantens barn och icke som barn till sina biologiska föräldrar. Har make adopterat andre makens barn eller adoptivbarn, skall dock barnet anses som makarnas gemensamma. (Med detta menas att adoptivbarn likställs med biologiska barn. Exv. ingår adoptivbarn i arvsordningen på samma sätt som biologiska barn.)

10 § I ärenden om adoption skall rätten inhämta upplysningar om barnet och sökanden samt huruvida ersättning eller bidrag till barnets underhåll har lämnats eller utlovats.

Fader eller moder, vars samtycke till adoptionen inte krävs, skall ändå höras, om det kan ske. Vid adoption av adoptivbarn skall vad nu sagts i stället gälla adoptanten eller, om en make adopterat den andra makens barn, var och en av makarna. Finns en särskild förmyndare vars samtycke inte krävs, skall även han eller hon höras. Lag (1995:1242).