Nämnd kritisk i Munksjöfråga

Miljönämnden i Jönköping är kritisk till Munksjöprojektet.
I ett yttrande menar miljönämnden att området Östra kajen och Östra Strandgatan kommer att utsättas dels för ljudnivåer mycket över gränsvärdet, dels för höga luftföroreningshalter, om Projekt Norra Munksjön genomförs. I projektet föreslås en exploatering av norra Munksjöstranden med flera hundra lägenheter, kontor och utbildningslokaler. Miljönämnden menar nu att i de buller- och luftmätningar som har gjorts har man inte tagit hänsyn till all den trafik som alstras av den nya bebyggelsen. Därför förslår man att nya beräkningar ska göras. Det skriver Jönköpings-Posten.