70 kvar inom försvaret på Gotland

30 officerare och 40 civilanställda är vad som blir kvar av försvaret på Gotland från september nästa år. Överstelöjtnant Ronny Larsson, blir chef för den nya försvarsorganisationen på Gotland.

Hemvärns- och frivilligutbildning blir den dominerande försvarsverksamheten på Gotland i framtiden.
Andra uppgifter blir att ta hand om flygplan som kommer till flygbasen F 17 G och sjöinformationskompaniet flyttar från stabsbyggnaden nya Wisborg till Gotsam vid polishuset i Visby.

Kvar blir också teknisk personal som servar it-system och andra anläggningar och förrådspersonal.

Hemvärnsutbildningen ska hålla till i några byggnader på Wisborgs slätt och övningarna hålls på norra delen av Tofta skjutfält. Bullret blir mindre än tidigare, vilket ger möjlighet för kommunen att bebygga Ygne-området.