Uppländska utmaningar inför klimatförändring

1:26 min

Uppsala län står inför en rad utmaningar vid ett förändrat klimat, enligt en rapport från länsstyrelsen. Ökad nederbörd kan komma att drabba bland annat våra vägar, järnvägar och elnät.

– Vi måste helt enkelt anpassa oss till det extremväder och de väderförändringar som vi kan komma att se i framtiden, säger Greta Hebel, som jobbar med klimatanpassning vid länsstyrelsen i Uppsala län.

En ökning av kraftiga regn och en ökad temperatur - det är förändringar i klimatet som vi har att vänta oss här i länet i framtiden. Det skriver länsstyrelsen i en risk och sårbarhetsanalys där man bland annat har kollat på vilka risker som det här kan föra med sig.

Man pekar bland annat på att kraftig nederbörd kommer fresta på dagvatten- och avloppssystemen. Och enligt länsstyrelsen så är många av de system som finns i länet i dag underdimensionerade och kan få problem.

– Det är det vi måste se på, om systemen som finns idag kommer klara av den förändrade nederbörden, eller om det krävs åtgärder, säger Greta Hebel.

Också järnvägar, vägar och data- och telekommunikationer kan komma att få problem på grund av översvämningar. Och fjärrvärmenät och elnät runt om i länet kan drabbas.

Ökad temperatur och mer nederbörd höjer också risken för att föroreningar i vattnet sprids snabbare enligt länsstyrelsens rapport.

Allt det här betyder att kommunerna i länet står inför en rad utmaningar i framtiden menar Greta Hebel:

– Ja, och länsstyrelsens roll för att hjälpa kommunerna kan vara att ta fram planeringsunderlag. Länsstyrelsen kan också ta fram rekommendationer för hur man kan bygga nära kust, vattennära och i översvämningsdrabbade områden.