DEBATT

Sveriges Radio och samhällsnyttan

Undersökningsföretaget Novus har för första gången i en stor publikundersökning frågat hur publiken ser på förhållandet public service-radio och samhällsnytta. Svaren ger en tydlig bild av vad Sveriges Radio betyder för lyssnarna.
   Jan Petersson, direktör Analys och kommunikation på Sveriges Radio, sammanfattar resultatet av undersökningen.

Sveriges Radios värde för samhället

86 procent av de tillfrågade anser att Sveriges Radio har ett stort, eller mycket stort värde för samhället. Bland den äldsta delen av befolkningen är siffran hela 92 procent. Värdet för samhället bedöms högre än den personliga nyttan.
   På frågan om vilket värde Sveriges Radio har för dig personligen svarar 72 procent att värdet är stort eller mycket stort. Även här ligger siffran för den äldre delen av befolkningen högre, 83 procent.
   Att Sveriges Radio bidrar till samhällsnyttan visar också svaren inom vilka genrer som publiken anser att vi är viktigast. Hela 91 procent svarar att Sveriges Radio är mycket eller ganska viktigt för nyhetsförmedlingen i Sverige. Det är fyra procentenheter högre än 2013. Detta i en tid då utbudet av nyheter ökar markant och allt fler medieföretag tillhandahålla nyheter i realtid under dygnets alla timmar. 

Sveriges Radios värde lokalt

En stor del av lyssnarna uppskattar också värdet av en lokal radio över hela landet och 70 procent tar del av nyheter och program från sin del av landet via Sveriges Radio. 60 procent upplever att vi finns "nära deras verklighet". 82 procent av de tillfrågade anser redan idag att Sveriges Radio är viktigt för lokala nyheter. Lika många anser att Sveriges Radios nyhetssändningar är trovärdiga.
   I samhällsnyttan ligger också att ge publiken en snabb och pålitlig trafikinformation och relevant information när samhället är i kris genom bl a VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Novus undersökning visar att 87 procent anser att Sveriges Radio är viktigt för trafikinformationen och 81 procent anser att Sveriges Radio sänder snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. Detta stämmer väl överens med den publikundersökning som gjordes i samband med branden i Västmanland i somras. Då ökade den dagliga lyssningen på P4 Västmanland från cirka 35 procent till dryga 50.
   Den unga publiken hade P4 Västmanland som förstahandsval när de ville följa brandens händelseutveckling via Facebook.

Sveriges Radios trovärdighet

Att Sveriges Radio i vardagen bidrar till samhällsnytta är alltså en viktig del när det handlar om att skapa trovärdighet hos publiken. Under vintern, med det osäkra politiska läget, har denna höga trovärdighet bekräftats vid ett antal tillfällen, tydligast i samband med budgetdebatten och budgetomröstningen i riksdagen i december. Den dagen slog P1 publikrekord - 1,8 miljoner lyssnade på P1. Det ska jämföras med 1,2 miljoner en genomsnittlig dag 2014.
   Sveriges Radios roll inom det svenska kulturlivet är en annan lika viktig faktor. 74 procent av de tillfrågade i Novus undersökning anser att Sveriges Radio är viktigt för kulturupplevelser. Och majoriteten av befolkningen anser att de hittar till ny musik via Sveriges Radios kanaler. (Red. anm: Korrekt siffra för detta är 40 procent. Vi beklagar att det blev fel i första versionen av texten)

Värt licensen

Novus har också frågat publiken om de tycker att det Sveriges Radio ger dem är värt licensen. Svaret är otvetydigt ja. 73 procent av de tillfrågade svarar ja på frågan vilket är den högsta siffran, sedan mätningarna började. Till detta kan läggas att 2014 noterades ”all time high” när det gäller antalet avgiftsbetalare, totalt 3 550 000 hushåll.

Jan Petersson
direktör Analys och Kommunikation Sveriges Radio
twitter.com/janpetersson1

Om undersökningen

På uppdrag av Sveriges Radio utvärderar Novus Group en gång per år hur människor ser på företaget och utbudet. 2014 års undersökning genomfördes 3-16 december 2014. Intervjuerna har genomförts via Novus Groups Sverigepanel. 2 440 personer i åldern 16-79 år har svarat. Novus webbpanel består av drygt 40 000 panellister enligt Esomars definition. Panelen rekryteras bl a via telefonintervjuer och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 15-74 år.

Generellt kan man säga att en panel i dag är mer rättvisande än en ren traditionell undersökning som baseras på ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningen (där svarsfrekvensen i dag är historiskt låg) – eftersom panelen sköts om utefter parametrar (kön, ålder, bostadsort etc) som skall säkerställa att den är så representativ för befolkningen eller målgruppen som möjligt.