Röd prislapp på olja

Prisras på olja kan gynna energiomställning

25 min

Oljepriset har rasat rejält det senaste halvåret, och risken verkar uppenbar att det kan slå mot investeringarna i ickefossila bränslen. Och visst bränner vi förresten mycket mer olja, bensin och diesel nu när det är lågpris på oljan? Nej, det är inte självklart att vi får några större sådana effekter utom möjligen på kort sikt, säger de experter Klotet samlar för dagens program. Och när oljebolagen samtidigt lägger nya projekt i malpåse, och det enligt många är drömläge att införa nya styrmedel, så är kanske möjligheterna för energiomställningen i själva verket extra goda i och med ett lågt oljepris.

Klotet ställer idag frågan om hur det nuvarande extrapriset på olja påverkar klimatarbetet och omställningen till förnybara energikällor. Oljepriset har i princip halverats på ett halvår.

En av dem som är med för att svara på frågan är Sofie Quant, kommunikationchef på SPBI, Svenska petroleum och biodrivmedel institutet. Hon tror från sitt perspektiv inte att det låga oljepriset kommer påverka klimatarbetet negativt i större grad.

– Vi tror inte att det har så stor påverkan på drivmedelsförsäljningen i Sverige idag. Vi kan inte säga det helt säkert, för vi väntar fortfarande på siffrorna för 2014. Vi har ju skattebefrielse på biodrivmedel idag så det är ekonomiska incitament som driver den försäljningen. Därmed tror vi inte att det påverkar negativt, men vi vet ännu inte säkert, säger hon.

SPBI är en branschorganisation för svenska drivmedelsdistributörer och därmed en organisation där de stora företagen bakom våra bensinmackar ingår. Och när det gäller bensinförsäljningen säger Sofie Quant den minskat stadigt under den senaste 20-årsperioden. Hon tror inte att människor kör mer bil än de behöver, oavsett priset.

Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers i Göteborg, vill hellre vända på frågan.

– Jag tycker man ska se den motsatta frågan som den intressanta: hur har de framsteg som har gjorts globalt bidragit till att oljepriset har fallit? Vi kan se att användningen av icke förbybar energi nu för första gången minskar i flera stora länder. Till och med i Kina minskade elproduktionen med fossila bränslen förra året med nästan 30 TWh, medan den förnybara elproduktionen ökade med över 200 TWh. Oljepriser, kolpriser och elpriser faller just nu på många håll i världen på grund av att förnybar energi går snabbt framåt.

– Det är ju fantastiskt bra ur klimatsynpunkt, för det betyder att förnybar energi börjat visa att den kan konkurrera ut de fossila bränslena. Och det är ju faktiskt vad som krävs för att vi ska kunna nå de mål vi har, att begränsa hastigheten i klimatförändringarna.

Anders Wijkman, som har lämnat EU-parlamentet och även KD sedan några år, är sedan en månad tillbaka är ordförande i Miljömålsberedningen, regeringens rådgivande organ för de 16 miljömål som riksdagen har beslutat om för Sverige. Han håller med Kåberger om att det är en oväntad och positiv utveckling som sker på området.

– Om du hade frågat för några år sedan så hade jag sagt att det vore väldigt negativt om priset föll, det har varit en slags ryggmärgsreflex att vi är beroende av högre energipriser för att den nödvändiga omställningen ska ske. Men bilden är ju mycket mer komplicerad. Möjligen så kommer användningen av olja öka något på kort sikt när folk kör mer bil. Men på lite längre sikt så tror jag att det finns stora möjligheter att det här prisfallet totalt sett blir positivt.

På vilket sätt då?

– För det första så är investeringarna i nya oljekällor beroende av att priset ligger på en viss nivå och nu har priserna fallit så mycket att jag tror många tvekar. En annan pusselbit är att det här visar att den här marknaden är volatil. Man kan inte räkna med en fast och ökande prisnivå utan det kan mycket väl bli som det blivit nu, även långsiktigt. Och det innebär att det säkert är mer förutsägbart att investera i en rad förnybara energikällor, för där har vi inte samma risker.

Programmet spelas in på Fores som kallar sig för en "liberal och grön tankesmedja och där det på måndagen den 9 februari hölls ett seminarium just om den här frågan.

I ett panelsamtal diskuterades vad det låga oljepriset beror på och hur länge det kan tänkas bestå. Tomas Kåberger ingick i panelen och den viktigaste förklaringen till att oljepriset fallit som han vill lyfta fram är just att de förnybara energikällorna nu börjat konkurrera på allvar och driver ner priserna på el och fossilt bränsle, i kombination med oro hos stora oljeproducenter som Saudiarabien att de inte ska hinna sälja den olja som är lättillgänglig innan de alternativa energislagen bli ännu mer konkurrenskraftiga.

En annan förklaring som kom var att det tidigare i år fanns stor oro för att oroligheter och krig skulle kunna stoppa oljeproduktion kanske särskilt i Irak, och även i Libyen. När de farhågorna inte infriades så vaknade marknaden till och insåg att det faktiskt fanns en väldigt stor produktion av olja och ett utbud som var mycket större än efterfrågan, vilket ledde till ett snabbt prisfall.

Det talas också om att det är medveten politik från särskilt USA och Saudiarabien att vilja ha ett lågt pris på olja för att knäcka poltiska motståndare som Ryssland och kanske också Iran. Men den förklaringen är Tomas Kåberger skeptisk till, han menar att det är ett politiskt instrument som blir alltför dyrbart för USA, och att det finns andra mer effektiva metoder att uppnå politiska syften.

En bidragande orsak till överproduktionen av olja är också skifferoljeutvinningen i USA. Skifferolja är en lite mer svåråkomlig olja som tas upp genom att man borrar horisontellt i berggrunden och spräcker upp berget så att man kommer åt oljan.

Metoden kallas för frackning eller spräckning. Kjell Aleklett, professor emeritus i globala energisystem vid Uppsala universitet och som var med som åhörare vid seminariet, har på senare tid studerat oljeskifferutvinningen i USA. Han menar att det låga oljepriset nu leder till att mycket av skifferoljeproduktionen avbryts, men att den kan komma att tas upp igen om oljepriset stiger, eftersom det är en utvinning med mer rörlig apparatur än till exempel traditionella oljeborrtorn till havs. När det gäller svåråtkomlig olja i områden som Arktis, som på senare tid har diskuterats som en möjlighet för framtida utvinning men som också förknippas med stor miljöpåverkan, så tror Aleklett att den nu stryks från listan av rimliga oljereserver.

– Forget it! säger Aleklett.

Kopplat till frågan om vad det låga oljepriset beror på och vilka konsekvenser det kan få är naturligtvis också frågan om hur länge det låga oljepriset kommer att bestå och vilket oljepris vi kommer att ha i framtiden. Sofie Quant på SPBI tror att oljepriset kommer att nå botten inom kort, om det inte redan gjort det, och börja stiga senare under året. Hon lyfter frågan om så kallade kvotplikter för inblandning av biodrivmedel i bränslet vid bensin- och dieselpumparna, något som många länder har i högre grad än Sverige. I Sverige kan det om ett par år bli aktuellt med en högre inblandning av till exempel etanol i bensinen, något som hon menar skulle kunna vara bra, eftersom de alternativa bränslena då inte blir känsliga för prissvängningar när det gäller oljan.

Många menar att det nuvarande låga oljepriset ger ett mycket bra läge för att öka styrmedlen mot mindre koldioxidutsläpp. Ett förslag är ökad koldioxidskatt, ett annat är att passa på att rensa upp i EU:s system för utsläppsrätter, som många anser är alldeles för billiga idag för att ha den påverkan som var tänkt. När det gäller utsläppsrätterna så ska en omröstning hållas i EU-parlamentet under våren, och Anders Wijkman hoppas att ledamöterna då tar chansen att åtgärda problemet. Han menar också att det bör gå att komma runt de skrivningar i EU:s energidirektiv som hindrar medlemsländer från att låta förnybara bränslen konkurrera orättvist med fossila bränslen, och som därmed kan hindra höjda koldioxidskatter.

Att det låga oljepriset ger ett bra läge att höja koldioxidskatten, det håller Lisen Nordin med om. Hon är energipolitisk talesperson på Miljöpartiet, alltså samma parti som miljöminister Åsa Romson tillhör, men hon betonar att hon inte kan uttala sig för regeringens räkning utan bara för Miljöpartiets.

Video SVT Forum: Rea på olja - vad beror det på? (Seminarium arrangerad av Fores)