Fortsatta besparingar för skolan

Besparingarna inom skolan och barnomsorgen på Gotland fortsätter. Enligt budgetprognosen för barn- och utbildningsförvaltningen kan det bli ett visst underskott i slutet av året och därför måste det bli fortsatta besparingar.

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har beslutat begära tilläggsanslag till årets budget på 4,4 miljoner kronor av kommunstyrelsen.

Pengarna ska täcka utgifter som beror på att statsbidraget för maxtaxan har minskat under de senaste åren och att kommunens kostnader för assistenter inom Särskolan har ökat på grund av att Försäkringskassan minskat sitt bidrag.

Ökade bidrag till friskolorna för lokalkostnader har också medfört att barn- och utbildningsförvaltningens kostnader har stigit.