انتقاد به برخی از شرکت های خدمات خانگی برای سالمندان

شرکت های خصوصی خدمات خانگی به سالمندان، Hemtjänst مظنون به جلب مشتری با روش های نادرست و غیرقانونی هستند. از جمله این روش ها می توان به دادن قول هدایا و یا پرداخت برخی از هزینه های سالمندان اشاره کرد. پرداخت پول غذای آنها و یا خرید میکرو برای گرم کردن غذا از جمله این وعده ها عنوان شده است. اداره ی نظارت بر امور سالمندان در استکهلم ، اعلام کرده است که از تعداد زیادی از این شرکت ها بازرسی به عمل خواهد آمد.
ادامه ی خبر

 به نظر Raili Karlsson از این اداره، سالمندانی که زبان مادری آنها سوئدی نیست بیشتر ازاین وضعیت آسیب می بینند چون که یا تسلط کافی به زبان سوئدی ندارند یا مدت زمان کوتاهی ست که در سوئد به سر می برند و درنتیجه اطلاع آنها از مقررات و قوانین دراین مورد چندان زیادنیست.  او از تمام کسانی که با چنین مواردی برخورد می کنند خواسته است تا با این اداره تماس بگیرند. اضافه کنیم که حداکثر میزان پرداختی سالمندان برای دریافت خدمات خانگی، ماهانه ۱۸۰۰ کرون است که بخشی از این خدمات را در برمی گیرد و بقیه آن را دولت پرداخت می کند.