اختلال در ارتباطات تلفنی

از پیش از ظهر امروز اختلالاتی درشبکه های ارتباطات تلفنی، هم تلفن های ثابت و هم دستی در سراسر کشور روی داده که هنوز نیز ادامه دارد. این اختلال تمام شرکت های مخابراتی را دربرمی گیرد و به گفته ی یک از کارشناسان شرکت Tele2، تمام شبکه های 2G, 3G و 4Gبه دلیلی که هنوز مشخص نیست، دچار مشکل شده اند. گفته می شود که رفع این اختلال ممکن است به زمان زیادی نیازداشته باشد.
ادامه ی خبر

این اختلال، باعث مشکل در تماس های تلفنی و ارسال پیامک و نیز کار با اینترنت در تلفن های دستی شده است.
اختلالاتی نیزدر تلفن های مرکز کمک های فوری SOS ایجاد شده است. از سوی این مرکز توصیه شده است که برای تماس با آن ها شاید لازم باشد که شماره ی آ نها چند بار گرفته شود.