انتقاد به نحوه ی کشتن نوزادان خوک ها

در دانمارک نوزادان خوک ها را که زیر یک کیلو و بیمار باشند در همان لحظه ی تولد با زدن سر آنها بر کف سیمانی محل تولد از بین می برند. در پاسخ و اعتراض  به این روش، اتحادیه ی دامداران دانمارک عنوان کرده است که کشتن نوزادان خوک ها با این روش هم مقرون به صرفه است و هم موجب زجر کمتری برای آن ها می شود.

در سوئد نیزحیوانات را با ضربه زدن به پشت کله ی آن ها می کشند. در مقررات اداره ی کشاورزی سوئد عنوان شده است که از این روش تنها باید برای حیواناتی که کمتر از چهارده روزه هستند استفاده شود.