افغانستان خواستار توقف اخراج پناهندگان به این کشور شد

4:55 min

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک نامه‌ی رسمی به چندین کشور از جمله سوئد، خواستار شده که این کشورها اخراج پناهجویان افغان را تا برقراری پیمان‌نامه‌ای تازه در این زمینه متوقف کنند. هفته گذشته افغانستان از پذیرش یک خانواده‌ی افغان که از نروژ به افغانستان فرستاده شده بودند خودداری کرد و آنها را از فرودگاه کابل به نروژ بازپس فرستاد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در یک گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو سوئد می‌گوید که دلیل این درخواست، زیرپاگذاشته شدن مفاد قرارداد توسط کشورهای غربی بوده است. این گفتگو را از فایل صوتی بالا بشنوید.