از پلیس استکهلم به ناظر عالی حقوقی پارلمان شکایت شد

 افشای وجود فهرستی غیر قانونی یا یک بانک اطلاعاتی مفصل توسط پلیس استکهلم از زنانی که مورد آزار و ضرب و شتم اعضای خانواده و نزدیکان خود قرار گرفته‌اند و به دنبال آن افشای این موضوع که ریاست پلیس استکهلم از دو سال پیش به وجود چنین فهرستی آگاهی داشته اما اقدامی برای ازمیان برداشتن آن نکرده است، به شکایت از پلیس استکهلم به نهاد نظارت حقوقی پارلمان سوئد انجامیده است.

 افشای وجود فهرستی غیر قانونی یا یک بانک اطلاعاتی مفصل توسط پلیس استکهلم از زنانی که مورد آزار و ضرب و شتم اعضای خانواده و نزدیکان خود قرار گرفته‌اند و به دنبال آن افشای این موضوع که ریاست پلیس استکهلم از دو سال پیش به وجود چنین فهرستی آگاهی داشته اما اقدامی برای ازمیان برداشتن آن نکرده است، به شکایت از پلیس استکهلم به نهاد نظارت حقوقی پارلمان سوئد انجامیده است. یکی از وظایف این نهاد که از چهار ناظر عالی حقوقی تشکیل یافته رسیدگی به تخلقات اداری است.