Ko ljolo snus shaj te perol andi alkoholoski adikcia

Jekh nevi studia savi kerdape ando Umeå universiteti mothol kaj e persone save si snusare si ano maj baro risko te aven alkohol adiktovane se so si e persone save chi ljen snus. E sastimaski studia kerdape pe 40, 50 thaj 60 beshenge katar o Västerbotten.

Ani akija aktuelno studia than ljilje 21.000 milje persone katar o 1991 bersh dji ke 1997. Andi studia 25 procentia sas mush taj 4 procentia e djuvlja, von ljilje suns katar o angluno medecianki studia thaj chi jekh ljendar chi mothode varesavo alkoholoski adikcia.

Katar e 75 procentia andi studia mothodape sa jekh medecinako dikhibe palal o 10 bersh. So phenol kaj e studia palal e 10 bersheski perioda e alkoholoski adikcia sas numa dji ke 8 procetia mashake e persone save ljiljepe te ljen snus.

Kana kerolpe komperacia e personeca si 3 procentia pe odola save chi ljilje snus. Mothol e studia katar e Umeå universitet.