میزان استخدام های موقت در سوئد تغییری نیافته است

 سال گذشته‌ی میلادی، شمار کسانی که کار موقت ،یعنی کار محدود از نظر زمانی، داشتند، هفتصد هزار تن بود که بنا بر محاسبه‌ی مرکز آمار سوئد نزدیک به ١٧ درصد نیروی کار در سوئد است.

 این میزان برای زنان بیشتر از مردان گزارش شده است. جوانان و مهاجران معمولا با اشتغال به کارهای موقت وارد بازار کار سوئد می‌شوند. بنا به گزارش مرکز آمار سوئد، از سال ٢٠٠٥ به این سو، تعداد شاغلان موقت افزایش یافته، اما درصد این شاغلان، حدود ١٧ درصد بوده یعنی تغییر قابل توجهی نداشته است.