گرایش‌های ضد پناهنده‌پذیری در حزب دموکرات مسیحی

 اکنون، دو ماه پس از اظهارنظر رهبر حزب دموکرات مسیحی در باره‌ی ضرورت سیاستی سخت‌گیرانه‌تر در پذیرش پناهنده، صداهای بسیاری در درون این حزب بر ضد سیاست کنونی پناهنده‌پذیری و سیاست همپیوستگی ، اینتگراشون، بلند شده است.

 در گزارشی که ایوان گارسیا در واحد خبر رادیو ملی سوئد، اکوت، تهیه کرده، نمونه‌هایی از اعتراضات اعضای حزب دموکرات مسیحی پخش شده است. یکی از این صداها متعلق به فردی به نام یانیس سالتس از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی در تیرسو، Tyresö، در حومه‌ی استکهلم است. او می‌گوید،اینها یعنی پناهندگان زبان سوئدی و فرهنگ سوئدی را باید یاد بگیرند و خودشان را با جامعه‌ی سوئد باید همگون کنند تا بعدا بتوانند با جامعه همپیوستگی پیدا کنند. یکی دیگر از فعالان حزب دموکرات مسیحی در این مورد می‌گوید که پناهندگان، بسیاری از خویشاوندان خود را به سوئد می‌آورند و به تاکید ادامه می‌دهد که آوردن نزدیک‌ترین افراد خانواده کافی است و بیشتر از آن نباید کسانی با دلیل پیوند خانوادگی به سوئد پذیرفته شوند. ایوان گارسیا با این دو تن و اعضای دیگری از حزب دموکرات مسیحی در رابطه با نشست سیاستمداران کمونی این حزب در شهر اوره برو گفتگو کرده است. در این نشست بحث‌های داغی در زمینه‌پناهنده‌پذیری و همپیوستگی مهاجران و پناهندگان با جامعه‌ی سوئد انجام گرفت. ایوان گارسیا می گوید که رهبر حزب دموکرات مسیحی، یوران هگلوند، و افرادی دیگر از رهبران حزب، واکنشی تعجب آمیز نسبت به این اظهار نظرهای مدافع سیاست سختگیرانه نشان می‌دهند. برای نمونه آکو آنکاربری یوهانسون، دبیر سیاسی یعنی نفر دوم حزب، در این زمینه می‌گوید: من متعجبم اما در عین حال فکر می‌کنم که این سخنان از آگاهی اندک سرچشمه می‌گیرد و از این رو، رهبری حزب در حال حاضر، کمپینی را برای اطلاع رسانی به اعضای حزب در مورد مهاجرت و هم‌پیوستگی آغاز کرده است تا سوء تفاهماتی را که در این زمینه وجود دارد از میان بردارد.