Skarp kritik mot psykiatrin i Värmland

Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot länsverksamheten psykiatri i Värmland. Ett antal inspektioner visar att det finns många fel och brister i verksamheten.

Genom ett antal inspektioner har Arbetsmiljöverket kontrollerat hur länsverksamheten psykiatri i Värmland fungerar arbetsmiljömässigt. Man har besökt öppenvården i Kristinehamn, slutenvården i Arvika och Karlstad samt rättspsykiatrin i Kristinehamn. Dessutom har verket haft möte med landstingets arbetsutskott. Inspektionerna visar att det finns stora brister både i den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och hur problemen hanteras.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det saknas tydliga rutiner och att det är svårt för de enskilda enheterna och cheferna att veta hur processerna i arbetsmiljöarbetet ser ut. Verket har studerat skyddsrondsprotokoll och även där funnit stora brister. Som exempel nämns ett protokoll från 1994 om en arbetsmiljörisk vid rättspsykiatrin i Kristinehamn som efter elva år, år 2005, fortfarande inte var åtgärdad.

Förslag på arbetsmiljöförbättringar kommer ofta från avdelningar och mottagningar - men det sker sällan någon återkoppling. Dessutom görs det ingen uppföljning på de åtgärder som trots allt genomförs. Arbetsmiljöverket konstaterar också att cheferna inom verksamheten inte har de särskilda kunskaper som krävs för att klara av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Senast den 30 oktober i höst måste landstinget redovisa hur man har tänkt att lösa problemen.