Tävlingsregler

 1. Svensktoppen nästa! (nedan kallat STN) är en riksomfattande musiktävling för låtskrivare, artister och ny svensk musik. Tävlingen är ett musikevenemang i Sveriges Radios regi med tydlig public serviceprägel. Syftet är att lyfta fram det lokala svenska musiklivet och presentera det för publiken i hela landet. 

 2. Tävlingen sker i P4 Sveriges Radio. Först i form av 25 lokala delfinaler, och därefter en direktsänd riksfinal inför publik där vinnaren utses. I riksfinalen deltar åtta låtar/artister. Antalet deltagare i de lokala delfinalerna kan variera.

  a) Allt juryarbete sker under ledning av en juryordförande från Sveriges Radio. 

  b) Jurygrupperna i delfinalerna utses av Sveriges Radio och består av representanter från Sveriges Radio och meriterade personer ur det lokala musiklivet.

  c) En jury bestående av Sveriges Radios musikmedarbetare och meriterade personer ur musikbranschen väljer ut de åtta finalisterna till riksfinalen. Juryn utses av Sveriges Radio. 

  d) Vinnaren av STN röstas i riksfinalen fram av både jury och lyssnare.

 3. Alla i Sverige folkbokförda personer kan delta i tävlingen som artister, kompositörer och textförfattare, med undantag för personer som under perioden 2015-01-01– 2015-09-30 är anställda eller har uppdrag vid Sveriges Radio.

 4. Den artist och/eller låtskrivare som vill medverka skickar sitt bidrag till närmaste lokala P4-kanal där man bor och/eller är verksam.

  a) Bidraget får vara maximalt 4 minuter långt och ska vara inspelat i god hemstudio- eller studiomiljö. Bidraget ska vara i färdigarrangerat och färdiginspelat skick. Liveupptagningar accepteras inte.

  b) En artist kan endast delta med ett bidrag.

  c) En låtskrivare eller textförfattare kan delta med flera olika bidrag men varje bidrag får endast skickas till en enda P4-kanal.

  d) Inskickat bidrag får inte förekomma i andra musiktävlingar så länge det tävlar i STN.

  e) Sveriges Radio har rätt att refusera bidrag.

 5. Tävlande bidrag ska kunna framföras live inför publik av artist vid eventuell medverkan under lokal delfinal och riksfinal.

  a) Ren playback eller singback vid liveframträdandet är inte tillåtet. Förinspelade bakgrunder är tillåtna som del av bidragets arrangemang/ljudbild, men minst ett instrument måste spelas live vid tillfället utöver den ledande sånginsatsen som också ska vara live.

  b) Maximalt åtta (8) personer får medverka på scenen vid framförandet av respektive tävlingsbidrag. Medverkande artist måste ha fyllt 16 år senast under 2015.

 6. Artist som deltar i tävlingen förbinder sig att, om Sveriges Radio så önskar, delta i följande aktiviteter utan annan ersättning än kostnadstäckning för resa inom arrangerande P4-kanals område och logi, och i de fall där sådan krävs:

  a) En (1) direktsänd lokal delfinal.

  b) Alla av Sveriges Radio arrangerade presskonferenser inför och efter lokal delfinal och före riksfinal om artistens bidrag kvalificerats till riksfinal.

  c) En (1) direktsänd riksfinal enligt senare instruktioner, Sveriges Radio ersätter resa, logi för 2 dygn.

  d) Alla av Sveriges Radio arrangerade presskonferenser efter riksfinalen.

 7. Tävlingen är öppen för nyskriven och nyinspelad svensk musik.

  a) Inspelat och inskickat tävlingsbidrag till STN får inte ha spelats eller publicerats offentligt före 1/1 2015.

  b) Fr.o.m 1/1 2015 kan bidraget ha publicerats i form av kommersiell eller icke-kommersiell CD eller ljudfil, på egen webbplats eller på digital musik-/videotjänst med följande undantag:

  i. Låten får inte förekomma på P4s eller P3s nationella spellistor under perioden 1/1-16/8 2015

  ii. Låten får inte förekomma i film-, TV- eller reklamsammanhang under perioden 1/1-6/9 2015

  iii. Låten kommer inte att vara aktuell för eventuellt test till Svensktoppen under perioden 1/1-6/9 2015

 8. Sångspråket är valfritt. Dock gäller att det språk som används på inskickat tävlingsbidrag är det språk som skall användas vid framförandet i tävlingen.

  a) Artist som framför inskickat tävlingsbidrag ska vara den som tävlar vid eventuell medverkan i delfinaler och riksfinal.

 9. Låten, låtens eller artistens medverkan i tävlingen får inte utnyttjas i kommersiella sammanhang eller på annat sätt som kan sätta Sveriges Radios oberoende i fråga.

  a) Resultatet i Svensktoppen nästa avgörs i en kombination av ett avgränsat och sammanvägt antal publik- och juryröster. Upphovsman och/eller artist får inte, varken själv eller genom ombud, uppmuntra eller medverka till aktivitet som på ett otillbörligt sätt påverkar/manipulerar omröstningen och/eller tävlingens resultat, t.ex. genom tekniska lösningar som röstningsrobotar, callcenters o.dyl.

 10. Anmälan av tävlingsbidraget ska innehålla följande två komponenter – tävlingsbidraget i ljudande form samt ifylld tävlingsblankett/artistformulär med tillhörande högupplöst foto och biografi.

 11. Tävlingsbidrag skickas till den lokala P4-kanalen på följande sätt: 

  a) Elektroniskt, via e-postadress som hittas på STN:s eller den lokala kanalens hemsida. Bifoga då ljudfil samt ifylld tävlingsblankett, ifyllt artistformulär samt biografi och högupplöst foto som bilagor via e-post.

             eller

  b) 
  Via vanlig post med CD samt utskriven och ifylld tävlingsblankett/artistformulär, biografi   och högupplöst foto.


  Märk kuvertet                      Svensktoppen nästa! 2014
                                               P4 NN (NN = den aktuella lokala kanalen)
                                               Sveriges Radio
                                               adress
                                               postnr och postort 

  c) De bidrag som saknar ifylld tävlingsblankett, ifyllt artistformulär, biografi och högupplöst foto tas inte med i tävlingen.

 12. Senast den 2015-04-01 skall tävlingsbidrag vara Sveriges Radio tillhanda eller poststämplade. Bidrag som anländer eller är poststämplat senare tas inte med i tävlingen.

  a) Tävlingsbidrag kommer inte att returneras.

 13. Sveriges Radio fattar självständigt beslut om tävlingens utformning (innefattande, men inte begränsat till, urvalsprocessen, antalet deltävlingar och röstningsförfarande).

 14. Sveriges Radio förbehåller sig rätten att kunna besluta om att utöka eller minska antalet artister i delfinaler och riksfinal.

 15. Genom att skicka in sitt tävlingsbidrag (inspelning med framförande av text och musik) och/eller delta i Svensktoppen nästa! ger upphovsmannen/-männen/medverkande artist/-er Sveriges Radio rätt att självt eller genom annan:

  a) sända det inskickade tävlingsbidraget i ljud och bild, t.ex. i radio, i mobilen, på webben, i tv etc.

  b) publicera tävlingsbidraget på webben i ljud och bild

  c) presentera tävlingsbidraget offentligt i samband med deltävlingar och finaler

  d) spela in och sända tävlingsbidraget i samband med deltävlingar och finaler i ljud och bild, t.ex. i radio, i mobilen, på webben, i tv etc.

  e) självt eller genom vidareupplåtelse/-överlåtelse till annan använda det insända tävlingsbidraget (text och musik) och framförandet för utgivning för icke-kommersiellt bruk.

 16. Upphovsmannen/-männen samt medverkande artist/-er intygar att de har rätt att upplåta nyttjanderätt enligt dessa tävlingsregler samt att man inte ingått något avtal med tredje man som utgör hinder mot i dessa tävlingsregler angivna villkor.

 17. Sveriges Radio har rätt att utan särskild ersättning till upphovsman/-män marknadsföra STN med tävlingsbidragets titel, samt namn och bild på medverkande artist/-er och/eller upphovsman/-män.

 18. ”Svensktoppen nästa!” får inte användas av annan för att marknadsföra tävlingsbidrag, upphovsman/-män eller deltagare utan skriftligt tillstånd från Sveriges Radio.

 19. Om villkoren i dessa tävlingsregler inte uppfylls har Sveriges Radio rätt att utesluta artist/-er och/eller inlämnat bidrag, samt att, helt eller delvis, inte utbetala ersättning i någon form. Skulle ersättning redan ha utbetalats äger Sveriges Radio rätt att återkräva denna.

 20. I händelse av brott mot tävlingsreglerna, förorsakat av upphovsman, artist eller representant för dessa, ska den eller de av dessa som brutit mot reglerna ensam eller gemensamt svara för eventuella krav, samt hålla Sveriges Radio skadeslös för samtliga skador.

Dessa tävlingsregler har fastställts i februari 2015 av Sveriges Radio, som även äger rätt att ändra och/eller revidera dem samt besluta om deras närmare tillämpning.