تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق در باره‌ی امکانات اشتغال در آینده

وزیر آینده‌نگری دولت استفان لوون، خانم کریستینا پرشون، بزودی کمیته‌ای را برای بررسی امکانات ایجاد اشتغال در آینده تشکیل خواهد داد.

وی در این زمینه به روزنامه‌ی داگنز نی‌هتر می گوید که ممکن است در این زمینه تغییر در قوانین مالیاتی نیز انجام شود. به عنوان توضیح بیشتر، کریستینا پرشون ادامه می‌دهد که چنیین تغییری می‌تواند شامل افزایش مالیات بر مصرف و کاهش مالیات بر حقوق و دستمزدها باشد که به گفته‌ی او روشی کار آمدتر از دیدگاه اشتغال‌زایی است. او همچنین از امکان کاهش احتمالی مالیات کارفرمایان سخن می‌گوید اما در عین حال تاکید دارد بر اینکه این نوع تغییرها باید مبتنی بر بررسی کل نظام مالیاتی باشد.