بانک مرکزی سوئد : نتایج کاهش نرخ بهره مثبت بوده است

 مدیریت بانک مرکزی سوئد اعلام داشت که به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره‌ی این بانک که اکنون نرخی منفی است، به نتایج مثبتی انجامیده است و میزان تورم را که بسیار پایین و از این رو نامطلوب بوده،اندکی افزایش داده است.

بانک مرکزی سوئد میزان مطلوب تورم را حدود ٢ درصد می‌داند . در حال حاضر میزان تورم در سوئد حدود یک درصد است. بانک مرکزی سوئد در این زمینه می‌گوید که به استفاده از ابزارهای سیاست پولی، برای نمونه نرخ بهره، ادامه خواهد داد تا تورم را تا مقدار مطلوب افزایش دهد.