نیاز به آرای بیشتر، دلیلی برای اعتراض

6:56 min

اخیرا اعتراض به سیاست پناهده‌پذیری سوئد در حزب دموکرات‌مسیحی افزایش یافته‌است. چنین اعتراضی در این حزب جدیدنیست و این حزب به گفته‌ی پروفسور مسعودکمالی، استادجامعه شناسی در دانشگاه مرکزی استکهلم از دهه‌ی ۱۹۹۰ خواستار اعمال سیاست‌های سخت گیرانه‌ی پناهنده‌پذیری برای سوئد بوده‌است. اما اینک که حزب در موقعیت سیاسی ضعیفی قرارگرفته، این صداهای معترض بلندترشده‌اند. درگفتگویی با پروفسور مسعودکمالی که پژوهش‌های مختلفی نیز درمورد نژادپرستی و بیگانه ستیزی در سوئد و اروپا انجام داده، دلایل این امر را پرسیده‌ایم.