Inget förhandsavgörande i EU-domstolen om stenbrytningen i Bunge

1:30 min

Mark- och miljööverdomstolen har nyss beslutat att inte begära förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller Nordkalks tänkta täkt och utvidgningen av SMA Minerals befintliga täkt.

Flera av motparterna som Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Botaniska Föreningen och Naturskyddsföreningen ville att förhandsavgörande skulle begäras för att Eu-domstolen, som högsta instans, skulle ge vägledning om hur EU-direktiven om artskydd och bevarande av livsmiljöer ska tolkas i de här fallen. Ett sånt avgörande hade kunnat avgöra rättsprocesserna.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i beslutet att det saknas skäl att få ett sånt förhandsavgörande och bedömer att EU-lagarna är klarlagda och hänvisar till Högsta Domstolens beslut i Nordkalkärendet i juni 2013, när domstolen hänvisade tillbaka ärendet till Mark- och miljödomstolen.

Såhär skriver domstolen i sitt beslut:

"Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning är innehållet i unionsrätten klart eller klarlagt i de frågor som avser artskydd och art- och habitatdirektivet (jfr t.ex. Högsta domstolens avgörande den 18 juni 2013 i mål T 3158-12). Såvitt avser ramvattendirektivet har det inte framgått att det är nödvändigt för målets avgörande att inhämta något klargörande. För närvarande saknas därmed skäl att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen."