Kronoberg

Ökat antal anmälda patientskador

I Kronobergs län anmäldes det 296 patientskador till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, förra året. Sen 2008 så har anmälningarna mer än fördubblats. Tre av fyra anmälningar kommer från sjukhusen. Resterande anmälningar från distriktsvård och tandvård.

Ökningen bedöms delvis vara en följd av den nya patientsäkerhetslagen som kom för fyra år sen. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada. 

Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer och mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen.

Totalt i landet anmäldes 14.400 patientskador till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag LÖF förra året, en ökning med 3,6 procent. 537 miljoner kronor betalades ut i ersättning.