کمبود خانواده‌هایی که از کودکان بی‌سرپرست مراقبت می‌کنند

تعداد خانه‌هایی که داوطلب نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست هستند، بسیار اندک است و این کمبود در تمام کشور حس می‌شود. اکنون کمون‌ها برای یافتن محل‌های تازه، همکاری با یکدیگر را آغاز کرده‌اند.

این همکاری به این صورت است که کمون‌ها وظایف را میان خودشان تقسیم می‌کنند، برای مثال، آموزش خانواده‌های داوطلب و مدیریت آنها دریک کمون متمرکز نیست. کمون‌ها همچنین به‌جای تبلیغ در روزنامه‌ها برای پیدا کردن خانواده های دواطلب تازه، از رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک استفاده می‌کنند. نیاز به خانوداه‌های داوطلب بسیار زیاد است و تنها در شهر یوتبوری، ۹۰ کودک منتظر پیدا کردن خانه‌ای برای زندگی تازه هستند. نهادهای اجتماعی کمون‌ها وظیفه یافتن و آموزش خانواده‌های داوطلب برای نگهداری از کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دارند.