Myndighet vill ta ut avgift av alla som påverkar vattenmiljön

1:31 min

Lant- och skogsbruket är exempel på verksamheter som kan få betala vattenkontrollavgift enligt ett förslag som ska utredas. Havs- och vattenmyndigheten utesluter inte att privatpersoner kan få betala.

Havs- och vattenmyndigheten vill att regeringen utreder om en vattenkontrollavgift ska införas. Bertil Håkansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, förklarar tankegångarna:

– Om man tittar på en enskild sjö, till exempel, så kan det ju vara så att det är många som påverkar den sjön men det är svårt att peka ut en enskild och hur mycket den påverkar. Då får man titta mer generellt och mer solidariskt så att man får vara med och bidra med en sån avgift.

Med nuvarande regelverk är det framför allt så kallade punktutsläpp från industrier och reningsverk som bidrar till övervakningen av miljötillståndet i sjöar, vattendrag och kustvatten. Men en stor del av föroreningarna kommer från mer diffusa källor som lant- och skogsbruket, trafiken, muddringsarbeten och utdikningar. Och så länge som dessa verksamheter inte bidrar till miljöövervakningen får man ingen helhetsbild av utsläppen, förklarar Bertil Håkansson. Vilket i sin tur innebär att det är svårt att sätta in rätt åtgärder.

Avgiften, om den införs, gäller både sjöar, vattendrag och kustvatten.

På frågan om det är verksamhetsutövare som ska betala avgiften eller om det räcker med att man är boende vid ett vatten, svarar Bertil Håkansson:

– Det är det vi vill att regeringen ska titta på. Det behövs en större utvärdering och det behövs göras en konsekvensanalys och kostnadsanalys av detta.