Försäkringskassans beslut rivs upp fyra gånger av tio

1:35 min

Det är skillnad i landet på hur mycket handikappade personer får i stöd av kommuner och försäkringskassa och vad som händer när beslut överklagas. En undersökning som Sveriges Radio gjort visar att besluten ofta ändras. Särskilt i Västernorrland och Jämtland kan handikappade få rätt när de överklagar.

Kaliber i P1 har granskat beslut i kommuner och försäkringskassan - och när dessa beslut överklagats till förvaltningsrätter och kammarrätter. För Västernorrland och Jämtland är det förvaltningsrätten i Härnösand som är första instans att klaga till för den som fått, eller inte fått, eller tycker sig fått fel stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, förkortat LSS - och där sticker omprövningar av beslut från försäkringskassan ut.

De senaste fem åren (2010-2014) har många beslut som tagits i försäkringskassan i våra två län - ändrats av domstolen i Härnösand. Fyra av tio mål har ändrats - en hög siffra. I antal mål (som oftast kan översättas till antal människor) handlar det under de här åren om 122 stycken och där besluten ändrats i 49 fall. Eftersom det är den som ansöker om hjälpen och fått ett besked hen inte är nöjd med - kan man säga att det är 49 handikappade i våra län som efter överklagan fått mer assistens. Även förvaltningsrätten i Falun har samma höga nivå att 40 procent av fallen ändras.

Ylva Johansson är lagman - alltså domare - och förvaltningsrättenrättens chef i Härnösand. Hon är inne på att de individuella bedömningarna av kommuner eller försäkringskassa kan ha gjorts på olika sätt i landet. Det betyder att det finns en osäkerhet om lagen LSS verkligen är lika för alla i hela Sverige.

- Det kan upplevas som orättvist och lite slumpmässigt hur många timmar hjälp den handikappade får, säger Ylva Johansson.

Att ny information när ärendet kommer upp i en domstol kan förklara ändrade utslag i förvaltningsrätten. Men det finns fler möjliga förklaringar till att just myndigheten försäkringskassans beslut ändras. Det handlar om pengar:

- Kostnaderna har blivit höga för assistansersättningarna, säger Ylva Johansson och är inne på att staten måste hejda utgifterna för myndigheten försäkringskassan och att risken finns att bedömningarna då blir för stränga.

Alltså: Att domstolen för Västernorrland och Jämtland i 40 procent av fallen ändrar försäkringskassans beslut - kan det göra det mer lönt för handikappade att överklaga för att få rätt till sin assistans enligt LSS?

- Ja, den slutsaten kan man dra. Att det finns en större chans till ändring hos förvaltningsrätten i Härnösand.

P4 Västernorrland söker försäkringskassan för en fortsatt diskussion i morgon måndag. Kan det vara så att försäkringskassan här är hårdare i sina bedömningar? Eller är beslutsunderlaget annorlunda? Eller varför är det just här i mellersta Norrland som så många av försäkringskassans beslut rivs upp av förvaltningsrätten?