Grävning i Visby misstänks ha förstört fornlämningar

0:52 min

En grävning vid en fastighet i Visby har skadat eller ändrat fornlämningar, medeltida murverk och kulturlager, enligt en åtalsanmälan från länsstyrelsen.

Det var allmänheten som uppmärksammade länsstyrelsen på att ett schakt grävts upp längst med fasaden på en byggnad som troligen är från 1700-talet.

Någon ansökan om markingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen har inte kommit in till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skriver i sin åtalsanmälan att flera murverk, gravar och gravstenar har påträffats på intilliggande fastigheter och i gaturummet i samband med andra exploateringar. Det har rört sig om gravar och murar på medeltida kyrkogårdar.

Den här grävningen har enligt länsstyrelsen gjorts på ett område med medeltida kulturlager och kyrkogårdar, vilket inneburit att fornlämningar skadats eller ändrats.