حزب لیبرال مردم خواستار بودجه‌ی‌بیشتر دفاعی است

حزب لیبرال مردم خواستار این است که در سال آینده بودجه‌ی دفاعی سوئد ، ۲ میلیارد کرون افزایش یابد.

  این مقدار، حدود ۷۰۰ میلیون کرون بیشتر از مقداری است که دولت سوئد در مورد آن با سه حزب بورژوایی یعنی مودرات‌ها، حزب سنتر و حزب دموکرات مسیحی به توافق رسیده‌است.

به گفته‌ی یان بیورک‌لوند، رهبر حزب لیبرال مردم ، تامین این افزایش بودجه از راه افزایش مالیات زیست محیطی یعنی افزایش مالیات بر مواد و فعالیت‌ هایی خواهد بود که بر محیط زیست تاثیری منفی دارند.

پیشنهاد افزایش بودجه‌ی دفاعی جزو طرح کامل پیشنهادی بودجه‌ی بهاری حزب لیبرال مردم است که امروز ارائه‌می‌شود.