آموزش اجباری برای مهاجران بزرگسال

سازمان کارفرمایان رشته‌ی خدمات در بخش خصوصی، آلمگا، Almega ، خواستار آموزش اجباری مهاجران بزرگسال است.

این سازمان می‌گوید که بزرگسالانی که به سوئد می‌کوچند و از کمک‌هزینه‌های بخش عمومی برای امرار معاش استفاده می‌کنند، در صورتیکه پیشتر دوره ی دبستان را نگذرانده‌باشند، باید مجبور به تحصیل دبستانی شوند.

این سازمان پیشنهاد خود را در مقاله‌ای در روزنامه‌ی سونسکا داگبلادت مطرح کرده و چنین استدلال می‌کند که این آموزش اجباری احتمال وارد شدن این گونه مهاجران را به بازار کار سوئد آسانتر می‌کند.