Nationalno

Volvo Cars fabrika puterdo pe ariatchake

Butchi pe ariatchake si parpale ando Volvo Cars fabrika ando Göteborgo, pashte 1500 manush si dien butchi te shaj den ando gor kusa e produktcia.

Kado si pashte 200 so majbut so e firma ginda avri maj anglal. O vasdinimos si anda kudo ke e firma musaj te te den ando gor kusa e produktcia pala kudo ke but mangen e matori del avri e firma.

O ultimo data so kherenas butchi pe ariatchake sas ando bersh 2008 ando Torslanda.