کاهش محبوبیت حزب سوسیال دموکرات

حزب سوسیال دموکرات به پایین ترین حد از محبوبیت درمیان مردم رسیده است. این میزان، نشان دهنده کم ترین آرا پس از انتخاب استفن لوون به رهبری این حزب است.

شرکت نوُووس (Novus) یک جمع بندی از نظرسنجی‌های اخیر برای اکوت، واحدخبر رادیوسوئد انجام داده که نشان می‌دهد حزب سوسیال دموکرات به پایین‌ترین حد از آرای خود پس از انتخاب استفن لوون و حزب دموکرات‌های سوئد به بالاترین حد خود رسیده‌اند.
دراین جمع‌بندی، آرای حزب سوسیال‌دموکرات ۲۷ و نیم درصد نشان داده شده‌است که به گفته‌ی Magnus Hagevi استاد علوم سیاسی در دانشگاه لوند می‌تواند یک ناامیدی برای دولت باشد، گرچه چنین میزان از آرایی در شروع کار یک دولت جدید، چندان غیرعادی نیست. دراین جمع‌بندی، آرای حزب دموکرات‌های سوئد بیش از ۱۴ و نیم درصد نشان داده شده‌‌است.
بجز حزب سوسویال دموکرات، حزب دموکرات‌مسیحی نیز آرای خود را به شدت ازدست داده و به زیر حدنصاب ورود به پارلمان یعنی چهاردرصد رسیده‌است.