"Jobba hemma dagen"

4:05 min

Adjes 5 maj si o "jobba hemma dagen" o djes khaj opral 100 firmi mangen penge bucharnen te keren buchi kheral.

IT firma Microsoft las inisiativa khaj kado djes ando bersh 2012 te del e manushen zor te avel lengi buchi flexibilno thaj te na avel kade ke e manush mindig beshen ande penge offici.

Ronny Johansson, regionchef pe jekh telekom firma anda Växjö phenel ke von keren kadi manifestatcia te sikaven ke birij pe te kerel pe buchi keral.

Ronny Johansson si regionako sherutno pe jekh telekom firma ando Växjö, vov phenel ke von keren kado te sikaven ke birij pe te kerel pe buchi keral kana birij pe te kerel kado.

Ande leski firma avna vi manush pe oficia si kerna buchi numa but manush kerna vi keral peski buchi, vov pachal ke o produktiviteto shaj te vazdel pe kana kado kerel pe keral thaj vi acharen pe but manush maj feder kana paruven buchiako than tela skurto vrama.

Numa feri te kerel pe buchi keral si phares phenel o Ronny Johansson ke trobuj o manush te maladjiol kavere manushenca te lel motivatcia thaj neve ghindura.

Ando paluno bersh sas kado djes shutino 26 mars thaj o bersh maj anglal sas kado 6 februari.

Ando bersh 2012 las e IT firma Microsoft inisiativa khaj kado djes pachamasa ke e manush si maj produktivne te kerna univar buchi keral.

Atunchi sas karing 50 firmi shutine pe kado djes thaj adjes si opral 100 firmi andre ande kado djes.

WWF- världsnaturfonden, Previa, Jusek thaj KTH si uni mashkar kadal 100 firmi so adjes phenen penge buchiarenge te keren buchi keral.

Microsoft so las e initsiativa phenel ke lende birin e buchiara te keren buchi keral thaj pe uni thana si vi kade ke e buchiara keren chachimasa buchi duvar ando kurko keral.

Von pachan ke e buchiara si maj kreativne thaj len jekh maj lashi stimulatcia kana kado keren pasha kodo phenen von ke vi o miljö kerdjiol maj lashio ke kadale djesenca line von sama ke e maj cera tradimata si kusa vurdon thaj kodo kerel ke o miljö avla maj sasto.

Numa kado te kerel pe buchi keral chi pasulij sakoneske.

Marek si jekh terno rom khaj phenel ke vov kerlas buchi keral numa kado nas leske drago.

Phares sas e Marekoske ke nas les jekh lashio haraktero sar khaj vov phenel.

Vov phenel ke vov biknelas insuransura pa telefonura keral numa ke but kaver bajura pernas angla leste thaj chi kerlas kodo so chachimasa trobujas te kerel.

Vov phenel ke vov pachal ke kado djes si kodolenge so keren buchi maj but kusa IT ke vov djanel jekhes so kerel buchi kusa IT thaj kodo djal, numa korkoro chi kamel vov te kerel buchi kere.