Länsstyrelsen inventerar växt- och djurlivet

I år ska Länsstyrelsen bland annat inventera djur i vattendrag och sällsynta växter. Exempelvis ska fjärilar, bottenlevande smådjur i vattendrag och skalbaggar som lever på asp inventeras.

Underlaget ska sedan användas för att se om Länsstyrelsen når Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål.

Övervakning av arter och biotoper har blivit ett allt viktigare inslag i miljöövervakningen, men många av undersökningarna är också inriktade på att övervaka kvaliteten på vatten, mark och luft, enligt ett pressmeddelande.