رشد سە درصدی میزان مصرف، بیشتر در زمینه مسکن

بر پایه گزارش مرکز آمار سوئد (SCB) میزان مصرف خانوار‌ها در ماه مارس امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، سه درصد افزایش داشتە است.

بیشترین میزان مصرف در زمینەی مسکن، برق و گرمایش بودە و در این میان بیشترین میزان، بە پست و ارتباطات تلفنی به میزان ١٠،٧ درصد برمی گردد.
میزان مصرف خانوارها، حدود ٤٧ درصد تولید ناخالص داخلی (بی ام پی) است که بە عنوان یکی از مهمترین شاخص های میزان مصرف، شناختە می شود.