پایان جنگ دوم جهانی، پایان جنگ‌ها نبود

3:20 min

۷۰ سال از پایان جنگ دوم جهانی گذشت، اما جنگ همچنان در گوشه و کنار جهان ادامه دارد و انسان نتوانسته‌است از این پدیده که جز ویرانی و کشتار نتیجه‌ای نداشته، آزاد شود.

یک ژورنالیست سوئدی، یواکیم مِدین که درسوریه بوده و جنگ آن کشور را از نزدیک دیده‌است، شباهت‌های زیادی میان این جنگ و جنگ دوم جهانی می بیند. به نظر او، جنگ در سوریه نیز مانند جنگ دوم تنها درصورت پیروزی یکی از طرفین درگیری به پایان خواهدرسید. او می گوید که جنگ دوم جهانی با مذاکره و آشتی طرفین به دست نیامد، بلکه زمانی حاصل شد که یک دسته بر دسته ی دیگر پیروزشد. او می‌گوید کاش ۷۰ سال پس از جنگ دوم، جهانی وجود داشت که آن وضعیت در آن تکرار نمی‌شد.


جنگ در سوریه حدود چهارسال پیش آغازشد، اما هنوز هیچ چشم اندازی برای صلح دراین کشور وجودندارد. هیچ نقطه‌ای دراین کشور از اثرات این جنگ درامان نمانده‌است. به گفته‌ی یواکیم مِدین حتا مناطقی که نمی‌خواهند دراین جنگ مشارکتی داشته باشند و خواستار صلح هستند نیز از اثرات مخرب آن درامان نیستند. او تاکنون چند سفر برای تهیه گزارش به سوریه و عراق داشته و یک بارنیز در منطقه‌ی کردستان سوریه توسط نیروهای امنیتی دولت دستگیرشد. به نظر او، این جنگ بر تمام بخش‌های زندگی مردم، برکار، آموزش، توزیع مواد غذایی و دارویی و بر همه مردم چه نظامی‌ و چه غیرنظامی‌ تاثیرگذاشته است. او می گوید این جنگ باعث ایجاد حس نفرت، عصبیت و خشم شده‌است.


او ماجراهای زیادی را در سفرهای خود به سوریه و عراق از سرگذرانده و شاهد رویدادهای دردناک زیادی نیز بوده است. او با نگاهی به جنگ دوم جهانی که ۷۰ سال پیش به پایان رسید، یادآوری تاثیرات آن را بر انسان‌ها بسیار مهم می‌داند. او می گوید همان وقایع امروز نیز تکرار می‌شوند، اما امروز مرزهای ملی وجوددارد و کشورها میان خود دیوارمی‌کشند. به نظر او دراین شرایط، مردم برای رسیدن خود به محلی امن خود را به دریا می زنند و غرق می شوند. او می‌گوید باید دید که مردم درگذشته چگونه راه حل مشکلات را پیدامی‌کردند و ما باید چگونه با پناهجویان جنگ زده رفتارکنیم. او می گوید ۷۰ سال دیگر ما چگونه به امروز خود نگاه خواهیم کرد؟

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se