Planer på nytt höghus i Umeå

Ett första steg i planerna på ett nytt höghus i centrala Umeå togs igår av byggnadsnämnden som beslutade att inleda planarbetet för tomten nedanför hotell Plaza.

Det femtiotvå meter höga huset som Balticgruppen vill bygga ska innehålla bostäder och i markplan lokaler för handel och kontor, dessutom ett parkeringshus med runt 100 platser i källaren.

I den gällande detaljplanen för kvarteret är fastigheten planlagd som parkmark och får inte bebyggas.

Andra frågor att lösa är påverkan på grundvatten, hur påverkas Renmarksbäcken som ligger i kulvert samt bullerpåverkan.

Dessutom är centrala stan av riksintresse för kulturmiljö där Storgatan är beskriven som värdekärna och Tullkammaren är byggnadsminne.

Tidigast våren 2017 beräknas detaljplanen vara klar.

Byggnadsnämnden i Umeå beslutade igår att påbörja planarbete för två tomter på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven.

Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.

Viktigt att utreda ytterligare är bland annat buller från E4 och Botniabanan, strandskydd, geologiska och hydrologiska frågor samt trafiklösningar.

Det ska även undersökas om området är förorenat, i så fall måste området eventuellt saneras innan något byggande kan påbörjas.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet eftersom marken är inte lämplig för bostäder.