Skogsbruk

Ny metod ska minska risken för ras och erosion

1:30 min

Just nu utvecklar Statens geotekniska institut (SGI) en metod som öka förståelsen för hur jord påverkas av skogsbruket.

De tre myndigheterna Trafikverket, SGI och Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap har identifierat en rad incidenter i samband med skogsbruk i Sverige. Det handlar bland annat om avverkning av skog, vägbyggen och bostadsbyggande som orsakat ras och kraftig erosion.

– Det finns en kunskaps- och erfarenhetslucka som vi behöver fylla. Vi behöver upplysa folk om vad som påverkar stabiliteten. Man kanske inte ska lägga tungt timmer på övre delen av en sluttning för då uppstår en last som kan orsaka ett brott. Man ska kanske inte leda om vatten utför en sluttning, säger Karin Lundström, som är geotekniker på SGI.

Nu utarbetar de tre myndigheterna ett kartbaserat verktyg som ska göra det lättare för skogsbruket att förstå hur stabiliteten i jorden påverkas av åtgärder som avverkning, markberedning och vägbyggen.

Metoden har bland annat testats längs med väg 87 mellan Hammarstrand och Bispgården i Ragunda kommun. Här har det tidigare inträffat ras.

Det handlar dock inte om att peka ut skogsbruket som en risk, säger Karin Lundström.

– Det är absolut inte så att det enbart är markägare eller skogsägare som berörs, detta handlar om all typ förändring av vegetationen, det kan handla om en exploatör som ska byggas fritidsbebyggelse eller att Trafikverket ska bygga en ny väg. Det rör alla i den här kedjan, det vill säga från de som utför förändringen ute på plats till de som beställer arbetet. Även tillsynsmyndigheten ingår i kedjan.