Vad är akrylamid?

Det är ett kemiskt ämne som främst används för framställning av polyakrylamid. Polyakrylamid används som tillsats för rening av avlopps- och dricksvatten samt inom olje- och pappersindustrin, till exempel vid tillverkning av ABS-plast.
Varför finns det akrylamid i viss mat? Forskarna vet ännu inte, men det verkar som om kolhydrater bryts ned och bildar akrylamid vid temperaturer över 100 grader. Uttorkningen verkar också kunna bidra till att det bildas akrylamid. Vilken typ av mat innehåller akrylamid? Enligt vad forskarna vet i dag finns akrylamid i kolhydratrika livsmedel som hettas upp kraftigt till 100 grader eller mer. Exempel på livsmedel med höga akrylamidhalter är potatischips, stekt och friterad potatis, hårt bröd och småkakor. Akrylamid har hittills inte hittats i råa eller kokta livsmedel (potatis, ris, pasta, mjöl, gryn och kött). Hur farligt är akrylamid? Utifrån dagens kunskap verkar det som om akrylamiden står för en liten del av alla de farliga ämnen vi får i oss genom kosten, knappt en procent. När akrylamid kommer in i kroppen omvandlas ämnet och binder sig till våra kromosomer. Denna bindning kan orsaka brott på kromosomerna och därmed en förhöjd cancerrisk. Ska jag ändra mina matvanor? Nej, men det finns några enkla sätt att minska intaget av akrylamid. Undvik att hårdsteka mat och ät varierat. Generellt sett är kokning ett bättre alternativ än till exempel stekning, ugnsbakning, fritering och grillning. Löper rökare en större risk? Rökare får i sig mer akrylamid än icke-rökare. Att sluta röka är ett sätt att minska intaget av akrylamid. Finns det gränsvärden för akrylamid i mat? Nej. Däremot införs ett gränsvärdet för akrylamid i vatten på 0,1 mikrogram/liter från den 25 december 2003. Polyakrylamid används vid cirka 10-15 svenska ytvattenverk för att förbättra reningen av dricksvatten. Polyakrylamid kan innehålla små mängder av det hälsofarliga ämnet akrylamid. Såväl resthalten som mängden polyakrylamid som får tillsättas vattnet kommer därför att vara reglerat i dricksvattenföreskrifterna. Vad gör ansvariga myndigheter? Livsmedelsverket ska fortsätta kartlägga produkter som kan antas innehålla höga halter akrylamid. På sikt kan tillverknings- och tillagningsprocesser behöva ändras för att minska akrylamidhalterna. Kommer produkter att dras in? Nej, inte med dagens förhållandevis begränsade kunskap om hur akrylamid bildas. Endast stickprov av olika livsmedel har gjorts hittills och halterna akrylamid varierar stort inom varje livsmedelsgrupp. Finns det ett samband med den akrylamid som användes vid tunnelarbetet på Hallandsåsen? De höga akrylamidhalter man fann hos arbetarna vid Hallandsåsbygget orsakades av tätningsmaterialet Rhoca Gil. Arbetarna utsattes för samma ämne, akrylamid, som det som kan bildas då mat upphettas starkt. De mängder akrylamid en människa får i sig via maten är dock många gånger lägre än de mängder arbetarna vid Hallandsåsen fick i sig. Källa: Livsmedelsverket