«احزاب همپیمان راست، از بلوک سرخ و سبز پیشی گرفته اند»

به سفارش بخش خبر رادیو سوئد، «نووس» Novus یک جمع بندی از همه نظرسنجی های معتبر در سوئد، انجام داده و براساس این جمع بندی، برای اولین بار در سه سال گذشته، احزاب همپیمان راست، از بلوک سرخ و سبز پیشی گرفته اند. همچنین حزب دموکرات های سوئد در این جمع بندی با حمایت 16,4 مردم سوئد برخوردار بوده است.

در ماه ژوِئن، احزاب همپیمان راست، جمعا از حمایت 42,9 مردم سوئد برخوردار بوده اند. به عبارتی یک و نیم درصد از بلوک سرخ و سبز پیشی گرفته اند. دلیل این امر این است که حمایت ها از دو حزب محیط زیست و چپ در ماه مه کاهش یافته است.

براساس این جمع بندی حزب سوسیال دموکرات از حمایت 26,7 درصد و حزب محافظه کار از حمایت 25 درصد مردم سوئد برخوردار هستند.