مهاجرت برای سوئد یک معامله پرسود بوده است

جدیدترین گزارش اتاق فکر آرِنا ایدیه Arena Idé نشان می‌دهد که  از زمان جنگ جهانی دوم به این‌سو، متولدان خارج از کشور با  پرداخت  سهم مالیاتی خود، سالانه نزدیک به ۶۵ میلیارد کرون به سوئد تزریق مالی کرده اند.

بنابراین گزارش، اگر مهاجران در سوئد نبودند، جمعیت این کشور ۲٫۵ میلیون نفر کمتر می‌بود و  درآمد سوئد نیز به بیش  از یک‌پنجم  کاهش می یافت.
 در گزارش آرنا ایدیه از سال ١٩٥٠ تا كنون ، سود سوئد از مهاجرت پس از كسر هزينه ها در مجموع ٩٠٠ ميليارد كرون بوده است. 

نویسندگان این گزارش عقیده دارند که، هنوز گروهی هستند که  می‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند و سود کمتری  می‌دهند و دلیل آن‌هم این است که در گروه متولدان خارج از کشور، سالمندانی که به هزینه‌ها زیادی نیاز دارند،  کمتر هستند و  در مقایسه با متولدان داخل کشور،  تعداد  بسیاری  در سنین اشتغال به سر می‌برند.
 بنابراین متولدان خارج از کشور،  باوجود داشتن نرخ پایین اشتغال، در مقایسه با متولدان داخل کشور، می‌توانند  هزینه‌های جامعه را  در حد بالاتری تأمین می‌کنند.   ازنظر نویسندگان گزارش اتاق فکر آرنا ایده، باید به افراد مهاجر به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری نگاه شود.