وعده کمک به مکاتبی که بیشترین نیاز را دارند

اداره آموزش کشور روش جدیدی را در پیش خواهد گرفت. کمک‌های مالی دولتی بیشتر به مکاتبی داده ‌می‌شود که نیاز شان بیشتر است. کوستاف فریدولین، سخنگوی حزب محیط زیست، این موضوع را امروز در یک کنفرانس خبری در المیدالن اظهار داشت.

_ بازرس‌های کشور می‌توانند به این نتیجه برسند که پول دولت بیشتر به مکاتبی پرداخته می‌شود که شرایط درسی شان از قبل خوب است. برای پرداخت کمک‌های دولتی به مکاتب دیوان‌سالاری زیادی وجود دارد. دولت می‌‌خواهد در آینده به مکاتبی کمک شود که واقعآ نیاز به مساعدت دارند. اکنون در عوض پول به مکاتبی پرداخته می‌شود که وضعیت تدریسی شان خوب است. ما می‌خواهیم این روند را عوض کنیم.

سالانه دولت مبلغ ۷ میلیارد کرون را برای بهبود سیستم آموزشی کشور سرمایگذاری می‌کند، ولی نظر به اظهارات گوستف فریدولین، تنها ۷ میلیون این پول‌ها به مکاتبی که نیاز جدی به مساعدت دارند، می‌رسد.

طرح جدید به این معنی است که پول کمک به مکاتب، نظر به اندازه سطح سواد والدین شاگردان و نتیجه نهایی شاگردان توزیع می‌شود. مقدار پول نظر به نیازهای دانش‌اموزان تا رسیدن به درجه موفقیت به دور بعدی ‌آموزشی تعیین خواهد شد.