مرد مظنون به قتل لیسا هولم درخواست تجدید نظر کرد

مرد ۳۵ ساله مظنون به قتل لیسا هولم که بازداشت دوباره شد، ولی وی خواهان تجدید نظر حکم دادگاه شده است. این مرد که مظنون به قتل لیسا هولم ۱۷ ساله است، به روز سه شنبه هفته جاری نظر به حکم دادگاه اسکاره بوری دوباره بازداشت شد.

دادگاه شواهد بیشتری را دریافته که سوء ظن به این مرد را قوی‌تر کرده است. مرد مظنون به قتل از بازداشت دور اول خود نیز به دادگاه تجدید نظر و دادگاه عالی شکایت کرده بود، ولی به آن توجه نشد.