Flora

Lupinen - ett hot mot svenska ängsblommor

Den snabba spridningen av blomsterlupinen har blivit ett starkt hot mot vår inhemska ängsflora, exempelvis blåklocka, prästkrage och kattfot.

Även om den är pampig och vacker när den blommar så hör lupinen inte hemma i vår naturliga flora.

Länsstyrelsen i Jämtlands län och Trafikverket går gemensamt ut för att öka förståelsen för de åtgärder som måste genomföras.

Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Cirka 1 500 främmande arter har lyckats etablera sig på land och i svenska vatten. En av de besvärligaste arterna är lupinen.

Lupiner är så kallade kvävefixerare och bidrar till att kväveberika, göda, magra marker vilket innebär att livsbetingelserna förändras och konkurrenssvaga och gödningskänsliga ängsväxter trängs ut.

En del av dessa växter hotas att försvinna helt.

Även insektslivet drabbas, eftersom många fjärilar och vildbin är beroende av särskilda värdväxter, som kan konkurreras ut av lupinerna.