مهاجرین زخمی شده اتحادیه اروپا ممکن است تا آخر عمر بدهکار شوند

به صورت یکی از مهاجرین اتحادیه اروپا در سویدن تیزاب پاشیدند، چندین تن آن‌ها لت و کوب شدند و یک تن دیگر را با موترسایکل ضربه زدند. در این آواخر چندین حملات ضرب و شتم بالای مهاجرین اتحادیه اروپا انجام یافته و زمانی که این افراد به مراکز بهداشتی مراجعه می‌کنند، برای پرداخت مخارج درمانی خود ممکن است این افراد برای همیشه بدهکارباقی بمانند.

در سویدن خدمات صحی با سوبسید تنها برای افرادی ارائه می‌شود که کارت بیمه بهداشتی داشته باشند. این امر مراحل بازپرداخت توسط کشوری که اتباع شان در سویدن خدمات درمانی دریافت می‌کنند را ممکن می‌کند. شمار زیادی از مهاجرین اتحادیه اروپا که از رومانانیا برای گدایی به سویدن میایند، فاقد کارت بیمه بهداشتی هستند. این معضل بزرکی است و این گروه از مهاجرین نمی‌توانند درمان مورد نیاز خود را در سویدن بدست آورند.

به باور الیوت ویسلندر از مرکز درمانی läkare i världen که در مناطق بیرونی استکهلم به افراد بدون مدرک و به خصوص گدایان کولی کمک می‌رساند، ما در سویدن به افرادی که در کشور خود مورد تبعیض قرار گرفته اند، تبعیض قایل می‌شویم.

_ اگر فرد هم جنس گرایی از کشور دیگری که ازدواج همجنسگرایان در آنجا ممنوع است، به سویدن بیاید، ما برایش نمی‌گویم که اجازه ازودج ندارد. برای ارائه خدمات بهداشتی ولی، ما این کار را انجام می‌دهیم. ما به افراد نه می‌گویم بخاطریکه این افراد بیمه بهداشتی در کشور خود ندارند.